Kotva
Aktuality
Seznam přijatých dětí do MŠ
16.5.2024

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
Heřmanov 120, Děčín 2, 40502
IČO: 71009485, tel: 412 512 124
email: reditelka@skolahermanov.cz

___________________________________________________________

Dne 16.5.2024


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v
Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín
pro školní rok 2024/2025 s nástupem vzdělávání k 1.9.2024

 

Děti s registračními čísly:

MSH122024

MSH142024

MSH152024

MSH132024

MSH102024

MSH022024

MSH062024


se přijímají


k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín  od 1. září 2024

                                                            Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
                                                        ředitelka školy

 

Přijmeme asistentku pedagoga pro ZŠ
26.4.2024

ZŠ a MŠ Heřmanov přijme od září 2024

asistententa pedadoga ZŠ

Požadujeme:

- odpovídající vzdělání

- spolehlivost

- časovou flexibilitu

- ochotu pracovat s integrovanými dětmi

- samostatnost

V případě zájmu pošlete životopis do 7.6.2024

na email: reditelka@skolahermanov.cz

Seznam přijatých žáků
27.4.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu do MŠ
20.4.2020

Zápis do MŠ (Velikost: 176.89 kB)

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (Velikost: neznámá)

Stanovení podmínek (Velikost: 196 kB)

 Čestné prohlášení k očkování (Velikost: 20.1 kB)

 

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
20.3.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd (Velikost: neznámá)

Seznam přijatých dětí do MŠ
21.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120,

Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 16.5.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2019/2020

Děti s registračními čísly: MSH012019

MSH022019

MSH032019

MSH042019

MSH052019

MSH062019 se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín

od 1. září 2019

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka školy

 

 

Seznam přijatých žáků
2.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 11.4.2018

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2018/2019


Děti s registračními čísly: ZSH01042018 ZSH02042018 ZSH03042018 ZSH04042018 ZSH05042018 ZSH06042018 se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín od 1. září 2018

Zákonní zástupci žádající o odklad PŠD svého dítěte, tak mohou učinit u ředitele základní školy písemně a žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
12.4.2019

 přijme od září 2019

UČITELE/UČITELKU 1. stupně ZŠ
na plný úvazek

a

VYCHOVATELKU ŠD
na zkrácený úvazek


Co nabízíme?

 • Rodinné prostředí malotřídní školy
  (věkově smíšená třída) a přátelský kolektiv.

 • Možnost realizovat své nápady a podílet se na utváření celé školy.

 • Odpovídající finanční ohodnocení.Pokud máte chuť stát se součástí našeho týmu, zašlete životopis na 

e-mailovou adresu reditelka@skolahermanov.cz nebo kontaktujte ředitelku školy Mgr. Bc. Gabrielu Švandrlíkovou na tel.: +420 602 572 163

 

 

Projekty a granty
Mapa webu
A
A
A

Cíle a záměry školního vzdělávacího programu


Děti v MŠ jsou vzdělávány podle ŠVP PV "Duhové pohádky" č.j. MSH01/2019.

 

Cíle a záměry školního vzdělávacího programu

 

Dlouhodobé záměry
Naše cíle a záměry se odvíjejí od možností, které naše mateřská škola nabízí. Držíme se pravidel Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Naším cílem je, aby se děti v naší škole cítily bezpečně, spokojeně a aby se dětem ve škole líbilo a docházely k nám rádi. Dětem nabízíme rodinnou atmosféru i přístup.
Snažíme se o všestranný rozvoj dítěte ve všech složkách osobnosti. Zaměřujeme se na kvalitní přípravu k základnímu vzdělávání. Rozvíjíme klíčové kompetence formulované v RVP PV.
Vyhledáváme děti s logopedickými potížemi a snažíme se o včasnou prevenci. Pracujeme s dětmi v posledním roce předškolního vzdělávání metodou „Metoda dobrého startu“. Respektujeme soukromí dětí a tím vytváříme dostatečně kvalitní prostředí pro realizaci plánovaných činností.

Dalším záměrem je maximálně využívat zahradu ke vzdělávacím činnostem, pohybu, experimentování, spontánním hrám. Využívat možnosti návštěv knihovny, základní školy, statku, soukromých chovatelů, různých vzdělávacích programů apod.

 

ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI DĚTÍ

V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy na rok 2022 a Projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III, doplňujeme naše zaměření také na rozvoj digitální pregramotnosti dětí v předškolním věku.

Digitální pregramotnost lze u předškolních dětí rozvíjet ve dvou rovinách:

 1. digitální technologie mohou být cílem vzdělávání,
 2. digitální technologie mohou být prostředkem ke vzdělávání.

Obě tyto roviny se mohou při činnostech u předškolních dětí prolínat. Děti předškolního věku se mohou s digitálními technologiemi postupně seznamovat, zjišťovat, k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají a k čemu. Dětem je možné poskytnout základní informace a pomoci jim reflektovat jejich praktické zkušenosti. Praktickou zkušeností může být použití pomůcek a přístrojů běžně spojených se životem v dnešní společnosti. Vše s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií.

Mateřská škola využila obdržené finanční prostředky na pořízení digitálních učebních pomůcek v podobě 10 kusů tabletů a laserové tiskárny značky HP určených pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání dětí a rozvíjet u dětí kompetence k učení, řešení problémů a činností.

 

V rámci digitální kompetence se děti mohou učit:

 • - rozeznávat různé symboly, ikony, rozumět jejich významu, porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla.
 • - pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj jazyka a řeči (např. zvukové pexeso, pojmenování obrázku, opakování slov, nácvik správné výslovnosti atd.)
 • - pracovat s programy/audio/video materiály určenými pro rozvoj myšlení a představivosti (např. vyhledávání na základě barvy, velikosti, tvaru, zvuku, určení větší – menší, řazení obrázků podle časové osy apod.)
 • - využívat zařízení ke komunikaci s jinou osobou (přitom klást důraz na etiketu, zdvořilost, poznávání nevhodného chování a odmítání se na něm podílet)
 • - zachycovat skutečnosti ze svého okolí (fotografie, koláže fotografií, nahrávání hlasového komentáře)
 • - pracovat se vzdělávacími aplikacemi, v nichž se dotváří či mění nějaký obsah (např. malování, skládačky), práce s mapou
 • - chovat se bezpečně v různých prostředích, včetně digitálního prostředí (např. jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, odmítat nevhodné chování i komunikaci, která je dětem nepříjemná, získávat základy bezpečné práce s digitální technikou – nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky, spaní s telefonem apod.)
 • - chovat se šetrně k životnímu prostředí, získávat povědomí o ekologických aspektech využívání digitálních technologií, poučení o třídění odpadu, sběrných místech apod.
 • - řešit problémy, umět požádat o radu
 • - rozpoznat základní části digitálního zařízení a vědět, že uvnitř jsou programy. Vědí, že škola komunikuje s rodiči prostřednictvím emailu, telefonu, že MŠ má webovou stránku apod.
 •  

Digitální technologie lze zařazovat v mateřské škole v průběhu dne, prolínají se všemi vzdělávacími oblastmi. Děti již v útlém věku projevují zvídavost a výrazný spontánní zájem, což lze při rozvíjení digitální pregramotnosti využít.

 

Krátkodobé záměry
Vytvořit co nejvíce didaktických pomůcek z předmětů a materiálů běžného života (dřevo, šrouby, hřebíčky, lýko …). Zprostředkovat dětem práci v reálném prostředí se skutečným nářadím a náčiním. Při zacházení s materiály, poznávat jejich vlastnosti.
Vyměnit nevyhovující koberec v herně MŠ. Rozmístit nábytek takovým způsobem, aby se dala vytvořit centra aktivit. Najít stabilní místo ve třídě pro experimentování.
Dbát na dodržování pravidel třídy a společně s dětmi nová pravidla tvořit. Budovat hezké vztahy mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými. Vést děti k samostatnosti při sebeobslužných činnostech. Zařadit do pobytu venku pravidelnou péči o záhonky a práci v oblasti pěstování zeleniny a některých druhů květin a naučit tímto děti základům zahradničení.
Vést děti k využívání přírodních a recyklovatelných materiálů na ochranu přírody.

 

 

Režim dne


 6,00 – 7, 45               scházení dětí, spontánní a řízené aktivity, individuální péče
 7,45 – 8,00                komunitní kruh
 8,00 – 8,30                ranní cvičení, hygiena
 8,30 – 8,45                dopolední svačina
 8.45 – 9,30                spontánní a řízená vzdělávací činnost
 9,30 – 12,00              pobyt venku
12,00 – 12,15             oběd, hygiena
12,15 – 12,30             vyzvedávání dětí po obědě, hygiena, příprava na odpočinek
12,30- 14,00              odpočinek, spánek
13,15 - 14,00             rozvoj školní zralosti u předškolních dětí
14,00 - 14,15             odpolední svačina
14,15 – 16,00             odpolední vzdělávací činnost, rozcházení dětí domů


Režim dne je možné flexibilně měnit dle potřeb dětí.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.